flat-house

Projektovanie stavieb a znalecká činnosť

Komplexné architektonické a inžinierske služby
v stavebníctve
01 predstavy

Predstavy a názory

Kreslíme a škicujeme, prejdeme si predstavy zadávateľa a spolu vytvárame konečné riešenie.

02 konkretizacia

Konkretizácia

Vizualizujeme a modelujeme naše architektonické riešenie.

03 plan

Plán

Vypracujeme projektovú
dokumentáciu.

Komplexná architektonická a inžinierska služba

Projektovanie

Našou hlavnou činnostou je vyhotovenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie pozemných stavieb, akými sú rodinné domy, bytové domy, administratívne a polyfunkčné budovy, priemyselné stavby.

Inžinierska činnost

Ponúkame vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, vybavenie vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, komunikáciu s úradmi a inštitúciami, zastupovanie investora pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní.

Projektový manažment

Zaoberáme sa s koordináciou a riadením stavieb, kontrolou stavebných prác a technologických predpisov, vykonávame stavebný a autorský dozor, konzultujeme a poradíme počas výstavby.

house house-mobil

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre

Územné rozhodnutie

slúži ako príloha na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby


Stavebné povolenie

vyžaduje sa pri stavbách každého druhu: novostavby, rekonštrukcie, nadstavby a prístavby, stavebné úpravy.


Projekt pre stavebné povolenie obsahuje časti:


Architektúra

Zdravotechnika

Statika

Vzduchotechnika

Požiarna ochrana

Plynoinštalácia

Elektroinštalácia

Vykurovanie

Energetické hodnotenie budovy

Realizačný projekt

podrobné riešenie všetkých detailov a procesov, ktoré sa objavujú na stavbe. Vypracovanie výkaz výmer a výkaz materiálov, ktoré môžu slúžiť pre zakúpenie stavebných materiálov.


Projekt skutočného vyhotovenia stavby

ak sa líši PD od skutkového stavu, projektové riešenie bolo zrealizované inak.


Ohlásenie drobnej stavby

garáže, sklady, záhradné domčeky, altánky ktoré majú iba doplnkovú funkciu a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5m.


Inžinierska činnosť

Vybavenie územného konania a stavebného povolenia

Znalecká činnosť

01 Objednávka a konzultácia znaleckého posudku

Objednávka a konzultácia znaleckého posudku

02 Obhliadka

Obhliadka

03 Vyhotovenie znaleckého posudku

Vyhotovenie znaleckého posudku

Ing. Dávid Kiss
Znalecká činnosť

Ing. Dávid Kiss  - súdny znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností

Pôsobím ako znalec zapísaný v zozname znalcov vedeným Ministerstvom Spravodlivosti SR v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, s evidenčným číslom 915904. Túto činnosť vykonávam na základe zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Znalecké posudky vypracovávam pre nehnuteľnosti:

  • Byt
  • Rodinný dom
  • Rozostavaný rodinný dom
  • Nebytový priestor
  • Prevádzkova budova
  • Pozemok
Kontaktujte nás

Vyplňte
formulár

Odoslať